How To Save Energy In Jiu Jitsu When Recovering Guard – Click Here To Check Out Stephen Whittier’s Instructional Videos – https://bjjfanatics.com/collections/all/fighter_STEPHEN-WHITTIER – Download Bernardo Faria’s FREE Ebook “Your Guide To A Lifetime Of Enjoying & Improving Your Brazilian Jiu-Jitsu” Click In The Link Below: https://bernardofaria.com/e-book-download/ – “Bernardo Faria is a 5x World Champion. Bernardo…